header3 1920x350

Deelnemingsvoorwaarden

1. De aanmelding is geldig door :
a) Invullen van het aanmeldingsformulier (schriftelijk, via fax of Email) of door mondelinge aanmelding. Deze mondelinge of schriftelijke aanmelding bevestigt de erkenning van de deelnemingsvoorwaarden. Wij berekenen voor elke aanmelding boekingskosten ter hoogte van € 15,- (weekenden € 12) er zijn meerdere personen per boeking mogelijk of meerdere bestemmingen per persoon.
b) Een aansluitende schriftelijke aanmeldingsbevestiging van Mannen Natuurlijk onder vermelding van reisdoel, datum en aantal personen.

2) Betaling :
De aanbetaling zoals op de schriftelijke bevestiging vermeld, dient per ommegaande betaald te worden.Het gehele reisbedrag ( of restantbedrag) dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn overgemaakt op girono: 9689029 t.n.v. Mannen Natuurlijk Breda, Donk 16A, 4824 CS Breda onder vermelding van reisdoel en vertrekdatum, welke in deze folder vermeld staan.

3) Annulering door de deelnemer :
Indien een deelnemer wil terugtreden dient hij dit schriftelijk te melden waarbij de dagstempel bepalend is. Wordt er een vervangende deelnemer aangeboden dan zijn alleen de overboekingskosten van € 30,- verschuldigd. De vervangende deelnemer kan om gewichtige redenen geweigerd worden. Indien er geen vervangende deelnemer wordt aangeboden gelden de volgende verschuldigde kosten: - tot 90 dagen voor de begindatum is 15 % van de reissom verschuldigd (Bij weekenden minimum 30 Euro en bij alle andere reizen minimum 60 Euro) - tot 60 dagen voor de begindatum is 25 % van de reissom verschuldigd. - tot 30 dagen voor de begindatum is 40 % van de reissom verschuldigd. - tot 15 dagen voor de begindatum is 60 % van de reissom verschuldigd. - tot 07 dagen voor de begindatum is 80 % van de reissom verschuldigd. - binnen 5 dagen voor de begindatum is 100% van de reissom verschuldigd. Bij afmelding berekenen wij steeds € 20,- administratiekosten. Het is aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien de deelnemer bij aanvang van de reis niet beschikt over de juiste reisdocumenten zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van hem.

4) Annulering door de organisatie :
Onder de volgende voorwaarden kan de organisator de overeenkomst beëindigen:
a) Indien een deelnemer de voortgang van de reis ernstig belemmert of andere deelnemers in ernstige mate hindert, in gevaar brengt of lastig valt, of als de deelnemer in strijd met de overeenkomst handelt. In een dergelijk geval zal geen restitutie van het reisbedrag worden gedaan.
b) Bij het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, volgens de opgave in de reisfolder, kan tot 14 dagen voor de vertrekdatum de reis afgelast worden onder restitutie van de reeds betaalde reissom en de annuleringskosten voor trein- of vliegtickets. Indien dit niet apart wordt vermeld is het minimum aantal deelnemers 12 personen. Elke andere aanspraak is uitgesloten.
c) Door overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals oorlog, politieke onrust, terroristische aanslagen, natuurrampen, stakingen, bijzondere weersomstandigheden, technische defecten of ernstige vervoersvertragingen, gevaarlijke situaties of ongevallen, negatieve reisadviezen van officiële instanties.

5) Inbegrepen :
Bij de reis zijn die zaken inbegrepen zoals die vermeld staan in de folder of expliciet beschreven zijn in de aanmeldingsbevestiging. Kleine wijzigingen zijn mogelijk zolang ze de totale omvang van de reis niet nadelig beïnvloeden. Door onvoorziene omstandigheden zoals: oorlog, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, bijzondere weersomstandigheden, technische defecten of ernstige vervoersvertragingen, gevaarlijke situaties of ongevallen, kan het noodzakelijk zijn de route, de tijdsplanning, de overnachtingen en de excursies te wijzigen.

6) Aansprakelijkheid reisorganisator :
a) De reisorganisator is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de reisovereenkomst krachtens de beschrijvingen in zijn officiële folder en de aanmeldingsbevestiging.
b) De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet aan hem kan worden toegerekend. Ook kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is terug te voeren op de fysieke gezondheid of conditie van de deelnemer of in geval van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten.
c) Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan persoonlijk letsel beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
d) De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of het verloren gaan van bagage, documenten, persoonlijke eigendommen of waardevolle artikelen.
e) Sport en reizen is nooit zonder risico, daarom vindt deelname uitsluitend plaats op eigen risico en verantwoording. Het is een vereiste een (reis)verzekering met SOS-dekking af te sluiten. Iedere deelnemer vrijwaart de reisorganisator van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, maakt geen aanspraak op schadeloosstellingen van welke aard dan ook, zowel jegens de organisatie, de toerleiding als ook jegens andere deelnemers.
f) Wordt bij een reisbestemming alleen bemiddeld dan is de uitvoerende (reis)organisator aansprakelijk voor de adequate doorvoering en zijn tevens zijn deelnemingsvoorwaarden van kracht.

7) Niet inbegrepen :
a) De kosten die in de folder en de aanmeldingsbevestiging expliciet zijn uitgesloten.
b) De kosten voor reis- en annuleringsverzekering en medische voorzorgsmaatregelen.
c) De kosten voor heen- en terugreis mits deze expliciet in de reissom zijn ingesloten.
d) De kosten voor vervoer ter plaatse, luchthaven- veiligheids- en andere belastingen.
e) Alle kosten welke redelijkerwijs niet tot de reissom gerekend kunnen worden zoals persoonlijke kosten voor drank, lunches en toegangsprijzen voorzover niet expliciet ingesloten.

8) Geldigheid :
De opgave van lift-, boot-, trein- en vliegprijzen zijn onder voorbehoud, dit geldt ook voor vertrek- en aankomsttijden. Voor drukfouten in de folder en de aanmeldingsbevestiging is de reisorganisator niet aansprakelijk. De Nederlandse prijzen zijn op basis van de geldwisselkoersen op 1 januari 2004, prijswijzigingen voor niet Euro's zijn voorbehouden. De ongeldigheid van een enkel artikel uit deze deelnemingsvoorwaarden heeft geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen.

9) Geschillen :
In geval van een annulering, een boekingswijziging of een geschil moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Een deelnemer heeft het recht binnen 3 maanden na het beëindigen van een reis zijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen, Surinamestraat 24,2585 GJ Den Haag. Het advies van deze commissie is dan voor beide partijen bindend. Indien niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt kan de deelnemer zich binnen een half jaar tot een bevoegde rechter wenden in het vestigingsdistrict van de reisorganisator.

10) Reisorganisator :
De organisatie van alle reizen binnen en buiten Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van "Männer Natürlich"
Rudolf Hermesdorff, Im Mühlenbach 81, D-53127 Bonn, Duitsland.
Telefoon: 0049-(0)228254434
Telefax:   0049-(0)228254219
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.maenner-natuerlich.com