header3 1920x350

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam www.Mannen-Natuurlijk.nl berusten bij Mannen-Natuurlijk voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Mannen-Natuurlijk.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van en haar toeleveranciers op Mannen-Natuurlijk de inhoud van Mannen-Natuurlijk, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Mannen-Natuurlijk c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van Mannen-Natuurlijk slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Mannen-Natuurlijk op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Mannen-Natuurlijk en de totstandkoming van Mannen-Natuurlijk is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Mannen-Natuurlijk, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Mannen-Natuurlijk is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Mannen-Natuurlijk c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Mannen-Natuurlijk aangeboden informatie.
Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Mannen-Natuurlijk is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Mannen-Natuurlijk.nl voor gebruiker.