header3 1920x350

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Mannen Natuurlijk. Niets uit deze website, www.Mannen Natuurlijk.nl, (teksten, beelden, geluid en (html-)codes daaronder begrepen) mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, magnetische drager of welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever zijnde Mannen Natuurlijk.

Verantwoordelijkheid van de uitgever:
Mannen Natuurlijk heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het uitwerken, verzamelen en bijwerken van de gegevens opgenomen in deze website. Mannen Natuurlijk kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor materiële fouten, onvolledigheden of andere fouten in de verstrekte informatie of bij de verwerking van die informatie.